MAROKO, G.; MOKUA, G.; NYAKUNDI, A.; ONYAMBU, M. Partner Notification Services in Kisii County, Kenya. The Journal of Development Communication, v. 30, n. 2, p. 45-59, 19 dez. 2019.